Локачинська громада
Волинська область, Володимирський район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 01.04.2021 15:45
Кількість переглядів: 1040

Повідомлення про оприлюднення

заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

1) Інформація про замовника СЕО:

45501, смт. Локачі, вул. Миру, 23,

Локачинська селищна рада, Локачинського району, Волинської області

2) Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – проект детального плану території для реконструкції автозаправної станції під багатопаливну автозаправну станцію в межах населеного пункту за адресою: Волинська область, Локачинський район смт. Локачі, вул. Луцька, 90, загальною площею 0,0804 га є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в смт. Локачі Локачинського району Волинської області.

Мета розроблення детального плану: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту; формування принципів планувальної організації забудови; встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень; визначення потреб у підприємстві обслуговування, місце його розташування; забезпечення комплексності забудови території.

Містобудівна документація включає стратегії і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини, чинної містобудівної документації на місцевому рівні та проектну документацію, інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; «Порядок розроблення містобудівної документації», затверджений Наказом Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р.; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації». Умовні позначення витримані згідно нормативного документа: ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації». Містобудівні рішення відповідають наступним документам: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів: ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», Наказ від 17.03.2011 р. № 145 «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць». Вимоги техногенної та пожежної безпеки витримано згідно НПА: ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». Загальні вимоги; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». При розташуванні будівель і споруд на території ділянки проектування дотриманні вимоги таких нормативних документів: ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі». Інженерне забезпечення території розраховувалось і проектувалось згідно: ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»; ПУЕ-2016 «Правила улаштування електроустановок»; ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»; ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування».

3) Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Ділянка території площею 0,0804 га, для якої розробляється даний детальний план, розташована в межах населеного пункту, в адміністративних межах Локачинської селищної ради Локачинського району Волинської області, в північній частині селища Локачі. Ділянка проектування розміщується на землі приватної власності з кадастровим номером № 0722455100:01:003:0001.

Ділянка проектування межує із заходу, півночі і сходу із землями населеного пункту, з півдня: з автомобільною магістраллю ТО311 (Війниця-Локачі-Горохів).

Об’єкт планової діяльності відноситься до видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно п. 4 ч. 3 ст. 3 (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше та зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від реконструкції автозаправної станції під багатопаливну автозаправну станцію, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель що мають природоохоронний статус. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний плив відсутній.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика проведено з урахуванням варіантів розміщення ділянки реконструкції автозаправної станції під багатопаливну автозаправну станцію та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Якщо представлений документ державного планування не буде затверджено, то це призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток Локачинської селищної ради є, очевидно, проблематичним і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період реконструкції земельної ділянки, відведеної під об’єкт планової діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

8) Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з використання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

45501, смт. Локачі, вул. Миру, 23,

Локачинська селищна рада, Локачинського району, Волинської області

Пропозиції та зауваження подаються у строк, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви.

 

 

 

 

 


Коментарі:

Анонім
2021-04-12 17:13:21

Доброго дня! Чи можна відправити коментарі до СЕО на електронну пошту? якщо так, то чи могли б Ви надіслати електронну пошту?

Відповідь адміністратора:

Доброго дня!  Коментарі до СЕО  Ви можете надіслати на офіційну електронну адресу lokselrada@lokachynska-gromada.gov.ua, в темі листа вкажіть "Для Пилипчука Федора Володимировича"

2021-04-13 12:58:16

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь